Kamis, 29 Mei 2014

SOAL BAHASA JAWA SEMESTER 2ULANGAN KENAIKAN KELAS SEMESTER II

TAHUN AJARAN 2013-2014
 

BATHIK

Mbathik padha karo nggambar, utawa nyungginh ana ing mori (cita putih) nganggo malam. Tahap sateruse ana sing diarani medel, nyelup ngerok malame sing isih padha nempel ana ing morine. Asile yaiku jarit bathik, slendhang bathik, mori bathik. Iku mau cara mbathik secara alami “manual”. Manawa ana ing industri, utawa pabrib seje maneh. Umume kanggo mburu wektu, amrih gampang, asile mundhak akeh, kanthi ngetung untung rugine. Umume bathik mau bathik cap.
Sedurunge dibathik, mori putih mau dipola luwih dhisik nganggo potelot manut corake. Macem-macem corak bathik iku, ana kawung, semen (semi ana lung-lungan), parang kusuma, parang klithik, truntum, sida mukti, sida luhur, sekar jagat lan liya-liyane isih akeh maneh. Iku bathik-bathik sing sipate klasik. Dene bathik-bathik liyane, sing kreatif manut para penyungginge, manut designere (pangrancange). Jogya lan Solo umume bathike corak klasik. Dene Pekalongan umume bathike nganggo pola gambar kreatif, lan disengkuyung warna-warna alami. Umpamane warna godhong ijo, warna kembang abang, utawa kuning.
Sejatine bathik iku sumebar ana ing ngendi-endi, ora mung Jogya, Solo, Pekalongan bae. Ing Lasem (Rembang), Jepara, Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek, Sidoarjo, Tanjung bumi Madura. Kutha utawa dhaerah liya ing sanjabane pulo Jawa uga ana sing duwe asil bathik, kayata Jambi.
Satemene ora angel budaya bathik supaya tetep lestari lan ngrembaka. Warga negara sing 240 yuta jiwa iki kabeh nganggo bathik. Slendhang bathik, popok bathik, kaos bathik, jarit, klambi, kudhung, kopyah bathik, sarung bathik utawa clana bathik.
Bocah-bocah sekolah diajari nggambar corak bathik. Ana sekolah kejuruan bathik, ana BLK bathik (Balai Latihan Kerja). Uga perlu pasar bathik apa toko bathik.
Bab-bab liyane yaiku : anane utawa kebun kapas sing amba bawera. Pabrik pintal benang, pabrik tenun, pabrik malam, lan pabrik pewarna tekstil.

I.       Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!
1.      Apa irah-irahe waca ing dhuwur?
2.      Apa bahane mbatik?
Apa pirantine (peralatan) kanggo bathik?
3.      Aranana corak-corak bathik?
4.      Kepriye carane bathik iku?
5.      Kutha-kutha ngendi sing kondhang ngasilake bathik?

II.    Wenehana tanda ping (X) ana ing aksara a, b, c utawa d minangka wangsulan kang bener!
1.      Aku luwe, kok ora ana (pangan) ya tembung di kurung benere . . .
a.  dipangan                                   c.  dak pangan
      b.  kok pangan                               d.  panganan
2.      . . . sinau kowe oleh nonton TV
a.  mumpung                                 c.  sawise
      b.  mulane                                      d.  banjur 
3.      Sing nduren sajuring iku . . .
a.  pipine                                        c.  mripate 
      b.  alise                                          d.  lambene
4.      Tembung linggane kalonggaran yaiku . . .
a.  longgar                                     c.  kalonggar
      b.  kalong                                      d.  longgaran        
5.      Wong kang penggaweane mulang wuruk arane . . .
a.  dhalang                                     c.  koki
      b.  guru                                          d.  blantik
6.      Gubug iku arane omah-omahan ing tengah . . .
a.  pasar                                         c.  sawah
      b.  lapangan                                   d.  alas
7.      Anake dara arane piyik, yen anake pitik arane . . .
a.  minthi                                       c.  kuthuk
      b.  blengur                                     d.  meri


8.      Godong kacang lanjaran lembayung, yen godhong cocor bebek arane . . .
a.  klaras                                        c.  damen  
      b.  sabrang                                     d.  tiba urip

9.      Sapa sing gelem ngrewangi penggaweanku?. Ukara iku diarani ukara . . .
a.  pakon                                        c.  warta
      b.  pitakon                                     d.  panguwun 
10.  Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun. Terusno wangsulan mau.
a.  dhuwit                                      c.  ngaso
      b.  bubuk                                       d.  pamit 
11.  Madukara iku kasatriyane . . .
a.  arjuna                                        c.  nakulo 
      b.  werkudoro                                d.  sadewo
12.  Bapak lan ibu teko ngawa gedhang goreng. Basa kramane nggawa      yaiku . . .
a.  mbeto                                       c.  asta
      b.  nggawe                                     d.  ngasta
13.  Kandhang kewan galak sing dipageri wesi arane . . .
a.  kurungan                                  c.  kombong
      b.  krangkeng                                d.  gedhongan
14.  Sepi ing pamrih, yen ditulis basa jawa . . .
a.                                                                                                       c.  
      b.                                                   d.  
15.  Sumarno iku gedhe dhuwur, gagah . . . kaya Raden Gatutkaca
a.  perkasa                                     c.  pidegsa 
      b.  wibawa                                     d.  prakasa
16.  Dhek wingi, bocah-bocah ulangan matematika. Bocah-bocah iku ukara . . .
a.  jejer                                           c.  lesan
      b.  wasesa                                      d.  keterangan panggonan 
17.  Pasar tanah abang ludhes, amergo diamuk dening si jago merah. Si jago merah tegese . . .
a.  angin lesus                                c.  gunung njeblug 
      b.  kobongan                                 d.  banjir lahar
18.  Yen wayah bengi peteng dhedhet, nanging yen wayah awan . . .
a.  padhang jingglang                    c.  abang branang 
      b.  padhang clorot                         d.  padhang terang

19.  Sekawan dasa tiga
Yen ditulis nganggo nomor dadine . . .
a.  403                                           c.  14
      b.  43                                             d.  103
20.                                                        Yen ditulis latin unine . . .

a.  gajah munggah pager               c.  gajah munggah palang
      b.  gajah mangan suket                  d.  gajah ngidak palang
21.  Ibu lagi masak jangan kembang ana ing pawon.
Kembang gedhang jenenge . . .
a.  debog                                       c.  menik
      b.  klaras                                        d.  ontong
22.  Olehe sarapan mang iwak tahu goreng karo lalapan
Tembung iwak tegese . . .
a.  panganan                                  c.  kewan banyu 
      b.  lawuh                                       d.  gorengan 
23.  Raden Gathutkoco satriya ing . . .
a.  jodipathi                                   c.  pringgondani 
      b.  ngamarta                                  d.  ngastina
24.  Bapak guru nyerat wonten papan tulis.
      Tembung ngokone ukara ing dhuwur
a.  pak guru nulis surat                 
      b.  pak guru nulis ana papan tulis
      c.  pak guru nulis ana kertas
      d.  pak guru nulis ning papan
25.  Ukara tanggap mingunakake ater-ater . . .
a.  tri purusa                                  c.  seselan 
      b.  anuswara                                  d.  panambang 
III. Isenana nganggo wangsulan sing bener!
1.      Simbah lali ora nggawa payung. Basa krama inggile . . .
2.      Anake wedhus arane cempe, yen anak kadhal arane . . .
3.      Panggonan sepur leren/mandhek diarani . . .
4.      Bapak lagi (gawe) layangan kanggo adhi. Tembung dikurung benere . . .
5.      Isine sawo kecik, isine nangka . . .
6.      Kolang-kaling iku wohe . . .
7.      Wedang bubuk, gula tebu, mata ngantuk . . .
8.      Dolanan yen ditulis aksara jawa yaiku . . .
9.      Dolanan ya dolanan . . . . , ojo lali sinau
10.  Dadi bocah ojo sok keminter.
Keminter tembung linggane . . .